Kårstämma

Dalsjöfors Scoutkår av Scouterna håller ordinarie Kårstämma

Kallelsen finner ni nedan.

 

 

 

Kallelse till Kårstämma.

Dalsjöfors Scoutkår av Scouterna håller ordinarie Kårstämma,

Onsdagen den 23 september 2020 kl. 18.00 i Scoutstugan.

 

Vid Kårstämman har varje medlem, oavsett ålder rösträtt.

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 1 vecka före Kårstämman.

 

Förslag till dagordning:

Dagordning kårstämma onsdagen den 23 september kl. 18.00 i scoutstugan.

Stämman öppnas.

 1. Fastställande av dagordningen.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två protokollsjusterare.
 5. Fråga om stämman behörigen kallats.
 6. Justering av röstlängden.
 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår, samt verksamhetsplan och budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 11. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Val av kårordförande samt vice kårordförande.
 13. Val av 4 styrelseledamöter (varav 2 på 2 år)
 14. Val av två revisorer jämte suppleanter.
 15. Val av kårens representant jämte suppleant i Kretsstyrelsen.
 16. Val av valberedning.
 17. Val av kårens representanter jämte suppleanter till Kretsstämman.
 18. Val av kårens representanter jämte suppleanter till Distriktets Årsmöte höst och vår.
 19. Val av kårens representanter på Demokratijamboree, 2 st (vartannat år, jämna årtal)
 20. Inkomna motioner.
 21. Handlingar till Krets-, och Distriktsårsmöte.
 22. Övriga frågor.
 23. Stämmans avslutning.

 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! KÅRSTYRELSEN.